Mis on AI arenguprogramm?

Globaliseeruvas maailmas jäävad ellu need ettevõtted, kes suudavad tehnoloogia arenguga kiiresti kaasa minna. Võidavad need, kes on suutnud kiirelt automatiseerida võimalikult suure osa oma tootmisest ja digitaliseerida suurema osa protsessidest. Täna on uueks märksõnaks tehisintellekti kasutusele võtmine, olgu see siis tootmises või teenuse pakkumises.

Tehnopoli AI arenguprogrammi eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti (AI) lahendusi, tõstes sellega nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus.

AI arenguprogramm koosneb kahest töötoast aastas, AI põhiste pilootprojektide rahastamisest, AI kiirendist ja eelseminarist, AI ideepäevadest ning kogemuslugude jagamisest.

AI arenguprogramm teeb sisulist koostööd tehisintellekti ja robootikakeskusega AIRE. Kahte sõltumatut organisatsiooni ühendab eesmärk, tõsta Eesti tööstusettevõtete ja majanduse konkurentsivõimet, toetades tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõttu.

AI arenguprogramm on loodud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga KRATT-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Eestis.

 

Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000 euroga.

Programm on suunatud:

 • TAIE fookusvaldkondadele ehk andmemahukatele haridus-, rohe-, tervis- ja tööstusettevõtted. Ettevõtted, kes oma toote või teenuse pakkumisel puutuvad kokku suurte andmemahtudega, mida tehisintellekt võiks analüüsida. Kaasame programmi vähemalt 25 ettevõtet, et uusi lahendusi luua ning rahastame neist kuni 75 000 euroga vähemalt 8-12 projekti.
 • Idu- ja hargettevõtetele ja ülikoolide arendusmeeskondadele, kes on huvitatud AI lahenduste loomisest tööstusettevõtete ja andmemahukate ettevõtete vajaduste põhjal. Arendusmaratonile kaasame vähemalt 25 erinevat meeskonda väljakutseid lahendama, kes saavad samuti osa rahastatud pilootprojektidest. Lisaks vähemalt 10 nutikat lahendust saavad võimaluse oma toote arendamiseks AI põhises kiirendis.

Olululisemad kuupäevad:

23. – 24.märts – AI töötuba suunitlusega tööstusettevõtetele ning pilootprojektide rahastuse otsused
Märts 2023 – AI kiirendiprogrammi eelseminar
Märts 2023 – alustab esimene AI 6-kuuline kiirendiprogramm
Suvi 2023 – AI ideepäev
7. – 8.september – AI töötuba avatud kõigile ettevõtetele, kes soovivad AI põhist toodet/teenust arendada; oodatud ka tööstusettevõtted oma protsessiuuendustega; kuulutatakse välja pilootprojektide rahastuse otsused
Oktoober 2023 – alustab teine AI 6-kuuline kiirendiprogramm

Loe rohkem

AI töötuba

Märtsis 2023 toimunud viimases AI töötoas said oma projektide väljatöötamiseks rahastuse kaheksa ettevõtet. Kokku investeeritakse pilootprojektidesse 257 950 eurot.
Loe täpsemalt siit.

Järgmine AI töötuba toimub septembris 2023! Täpsem info tulemas peagi.

Jäta oma andmed registreerimisvormi kaudu või täiendavate küsimuste korral kirjuta anu.puusaag@tehnopol.ee.

Tehisintellekti töötoa eesmärk on toetada Sinu ettevõtte ambitsiooni võtta kasutusele AI lahendus. Selleks korraldame aasta jooksul kaks töötuba.

Töötoas viime kokku ühelt poolt tehisintellekti väljakutseid ja vajadust omavad ettevõtted ning teisalt lahenduste pakkujad. Korraldame neile 1-päevase töötoa ühise pilootprojekti loomiseks sh tehnilise lahenduse loomiseks, uue lahenduse äriliseks valideerimiseks ja tervikliku projektiplaani koostamiseks. Töötoa teine päev on suunatud pilootprojektide esitlustele ja hindamisele. Töötoa käigus toetavad osalejaid valdkonna mentorid ja koolitajad.

AI töötuba on osalejatele tasuta!

Töötoad toimuvad hübriidformaadis – saad osaleda nii koha peal kui ka veebis edastatava ülekande vahendusel.

Projektide rahastamine märtsikuises töötoas ca 250 000€ ulatuses.

AI töötuppa on oodatud väljakutsete pakkujatena ettevõtted, kelle protsesse (nt tootmises, kliendihalduses, tootearenduses või mujal) on võimalik tehisintellekti lahendusega tõhusamaks ja kestlikumaks muuta.

AI töötuppa on oodatud lahenduste tööstuspakkujatena nii tärkavad kui tegutsevad ettevõtted, teadlased, spetsialistid, tudengid – kõik, kes suudavad ja soovivad end tehisintellekti loomisel ja rakendamises proovile panna.

2022. aastal toimus kaks AI töötuba (varasemalt arendusmaratoni nime all), mille pildid ja täpsema info leiad siit, siit ja siit.

 

Vaata rahastuse saanud ettevõtete videolugusid allpool!

Mis täpsemalt toimub?

Järgmine kahepäevane töötuba toimub 23. – 24. märtsil 2023 Tallinnas, Mektory’s (Raja 15, 12616 Tallinn).

Täpne ajakava:

23.märts, Mektory:
09:00 – 9:15 hommikukohv, kogunemine
9:15 – 10:15 Sissejuhatus, ootused AI arendusmaratonile
AI lahenduse valideerimise tutvustus
AI lahendust vajavate ettevõtete lühiesitlused: AI vajadused ja ootus lahendusele
AI lahendajate lühitutvustus
Mentorite lühitutvustus
10:15 – 12:00 Meeskonnatöö: AI rakendamise projektiplaani koostamine
Mentorid abiks meeskondade juures
12:00 – 13:30 lõuna
13:00 – 17:30 Meeskonnatöö jätkub, mentorlus jätkub
15:00 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 15:45 esitluskoolitus: Helen Kokk
17:30 ürituse ametlik lõpp, meeskonnatöö jätk, kes soovivad

23. märts kell 00:00: projektiplaanide esitamise tähtaeg ekspertpaneelile

24.august 2022, Mektory:
10:00 – 10:30 hommikukohv ja kogunemine
10:30 – 10:45 päeva tutvustus, ekspertpaneeli tutvustus
10:45 – 12:15 AI pilootprojektide plaanide esitlused: a 7 min esitlus + 5 minutit QA
12:15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:15 AI pilootprojektide plaanide esitlused jätkuvad
14:15 – 15:15 Ekspertpaneel otsustamas
Võimalusel vaheettekanded osalejatele
15:15 – 16:00 AI arendusmaratoni kokkuvõtted
Ekspertpaneeli poolt projektidele tagasiside andmine ja pilootprojekti
rahastuse saajate väljakuulutamine
16:00 ürituse lõpp

Osalemine: nii koha peal kui ka veebi vahendusel

Ürituse peamine fookus: meeskonnatöö tehisintellekti lahenduse loomiseks.

Töötoa esimene päev keskendub tehisintellektipõhisele projektiplaani koostamisele: mis probleemi AI lahendab, milline on tehniline lahendus, mis on lahenduse mõju ettevõttele, milline on projekti ajakava, eelarve ja meeskond.

Töötoa teine päev keskendub projektiplaani pilootprojektide esitlustele, hindamisele ja pilootprojektide rahastuse jagamisele.

Kõik ettevõtted, kes registreeruvad töötuppa läbivad ka kiire tehisintellektipõhise hindamise, et olla kindel, et tegemist on AI lahendusega.

Ekspertpaneel annab kõikidele osalenud arendusmeeskondadele tagasisidet ning juhiseid, kuidas pilootprojekte parendada. Lisaks valib ekspertpaneel arendusmaratoni lõpus projektid, mis saavad rahastuse pilootprojekti elluviimiseks.

Ekspertpaneeli kuuluvad haridus-, rohe-, tervise valdkonna ja tööstuse, lisaks erialaliitude, ülikoolide ja teadusparkide esindajad.

Pilootprojektide elluviimiseks jagatakse märtsikuises töötoas ca 250 000 €!

Tehisintellekti töötoas osalemine on eelduseks pilootprojekti rakendamiseks ja 15 000 – 75 000 euro suuruse rahastuse saamiseks. Lisandub omafinantseering 30% ulatuses.

Projektide elluviimise tähtaeg kuni 6 kuud (erandkorras kuni 8 kuud).

Rahastuse saanud pilootprojektid

Pilootprojektide rahastus

Tehisintellektipõhised ehk andmemahukad varajases faasis ideed vajavad turule jõudmiseks kapitali. Ilma selleta jäävad ideed laboritesse või arendustiimide hobideks.

Rahastuse ja mentorite toe saavad need pilootprojektid, mis on läbinud AI töötoa ning on välja valitud ekspertpaneeli poolt. See on samm, mis aitab tehisintellekti lahendusel saada turuküpseks ja kaasata täiendavat erakapitali!

Rahastuse saamiseks hinnatakse pilootprojekte 5 kategoorias:

 • AI pilootprojekti keerukus ja unikaalsus
 • AI pilootprojekti elluviimise mõju ettevõttele
 • Projektile seatud tulemusmõõdikud
 • Pilootprojekti ajakava ja eelarve
 • Elluviiv meeskond

Pilootprojektide elluviimiseks jagatakse märtsikuises töötoas kokku umbkaudu 250 000 euroga!
Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000€-ga.
Pilootprojektide rahastus klassifitseerub vähese tähtsusega abina.

Pilootprojektide rahastusvooru pääsevad:

 • Tehnopoli AI arendusmaratonil osalenud meeskonnad, kelle piloodi projektiplaani ja tegevuskava on ekspertpaneel hinnanud rahalise toetuse vääriliseks;
 • Tehniliselt ja äriliselt valideeritud pilootprojektid, mis on teostatavad ja suudavad tõestada investeeringu tasuvust;
 • Meeskonnad, kes on valmis projekti käivitama (on olemas ligipääs nii andmetele kui ka valmidus ajaliselt panustada);
 • Meeskonnad, kes on valmis pilootprojekti käsitlema ettevõtte teadusarendustegevusena ning kel on valmidus avaldada piloodi metoodilist kirjeldust avalikkusele;
 • Meeskonnad, kes on valmis kandma omafinantseeringut vähemalt 30% ulatuses.

Pilootprojektide rahastust täpsemalt

Tehnopoli AI arenguprogramm toetab 2 aasta jooksul 25 projekti käivitamist ja arendustegevusi. Projektide valiku teeb AI töötoa ekspertpaneel.

Investeeringu suurus sõltub meeskonna poolt väljapakutud plaanist ja kapitalivajadusest ning jääb vahemikku 15 000 – 75 000 eurot. Otsuse rahastuse mahu kohta teeb samuti ekspertpaneel. Abikõlbulikud on tööjõukulud, välise eksperdi kaasamise kulu, sisseostetavad arendustegevused, tehnilised riist- ja tarkvara vahendid.

Pilootprojekti rahastuse saanud ettevõtte või meeskonda esindava juriidilise isikuga sõlmitakse leping, millega reguleeritakse rahastuse saanud projekti elluviimist, intellektuaalse omandi kasutamist ja kommertsialiseerimist ning finantsvahendite aruandluse kohustust. Tehnopol toetab pilootprojekte nende eesmärkide saavutamisel nii mentorluse kui ka Startup Inkubaatori AI kiirendiga (esimest pilootprojektide rahastut).

Pilootprojektide elluviimise aeg on 6 kuud (erandkorras 8 kuud). Pilootprojektide tulemusi esitletakse kokkulepitud mahus avalikkusele erinevate kanalite kaudu.

AI kiirendi

Järgmine AI kiirendi toimub aprillis 2023.

Registreerumine ja täpsem info leitav SIIT.

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab tuua turule uusi ja tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele.

Ootame AI tehnoloogiakiirendisse iduettevõtteid, nii olemasolevate hargettevõtete (spin-off) tiime kui ka teadlaste ja tudengite meeskondi, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

Startup Inkubaatori AI kiirendiprogramm aitab 

 • Kogenud mentorite käe all ja koolitusprogrammi abil kasvada tugevaks AI tehnoloogiaettevõtteks;
 • Viia kokku tehisintellekti valdkonna ökosüsteemi osalised ja eksperdid;
 • Jõuda kiiremini ja vähesemate katsetustega toimiva tehisintellekti põhise idee piloteerimiseni;
 • Jõuda kontaktideni, kes aitavad kaasata lisakapitali.

AI kiirendist täpsemalt

AI kiirendisse pääsemiseks

 • Meeskonnal on vajalikud kompetentsid ja ta suudab arendada väljapakutud idee kiirendiprogrammi jooksul piloteerimisvalmis;
 • Äriidee ei lahenda vaid ühe kindla ettevõtte vajadusi ja seda on võimalik eskaleerida ka välisturgudele;
 • Meeskond on valmis panustama piisavalt aega, et kiirendiprogrammi lõpuks jõuda minimaalse piloteerimisvalmiduseni;
 • Kasuks tuleb kokkulepe vähemalt ühe potentsiaalse kliendi või partneriga idee piloteerimiseks.

AI kiirendis läbitavad arendustsüklid

 • Kliendi probleemi defineerimine ja väärtuspakkumise disain;
 • Ärimudel ja tugeva meeskonna ehitamine;
 • AI tehnoloogiatel põhinev tootearendus ja prototüüpide loomine;
 • Intellektuaalne omand – selle kaitsmine ja kokkulepped teiste osapooltega;
 • Investorvalmiduse saavutamine ja rahastusvõimaluste leidmine;
 • Kliendijuhtumite valideerimine, piloteerimine ja turule sisenemise strateegia.

Arendustsüklite läbimisele aitavad kaasa nii spetsiaalne AI fookusega koolitussari kui ka valdkonna tipptegijatest mentorid ning eksperdid, kes meeskondadega iganädalaselt töötavad. Kiirendiprogrammis osalevad meeskonnad saavad kasutada füüsilist koostöökeskust Tehnopol Startup Inkubaatoris.

AI kiirendi toimub pärast AI töötuba ja pakub sellest osavõtnud meeskondadele kohest tuge tugevaks AI tehnoloogiaid arendavaks iduettevõtteks kasvamisel. Samas ei ole AI töötoas osalemine AI kiirendisse pääsemise eelduseks. Küll aga tagavad AI töötoa võitjameeskonnad endale otsetee kiirendisse.

 

Viimane Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi alustas 2022. aasta märtsi lõpus. Osalenud ettevõtete kohta saab lugeda siit!

Ideepäev (endine AI töötuba)

Järgmine AI ideepäev toimub suvel 2023! Täpsem info tulemas peagi.

Info viimati toimunud ideepäeva kohta:

5. detsembril 2022. aastal toimus AI arenguprogrammi raames ideepäev „Tehisintellekti rakendamine tööstusettevõtete müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsessides“.

Töötuppa olid oodatud osalema tegutsevad tööstusettevõtted, kes olid huvitatud oma müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsesse digitaalselt arendama ja tulevikus tehisintellekti rakendama. Teisalt olid üritusele oodatud ka IT-ettevõtted, idufirmad, ülikoolide esindajad, kes pakuvad tööstusettevõtetele tuge tehisintellekti rakendamises neis protsessides.

Praktiline AI töötuba aitas ettevõtetel jõuda ideekavandini, kuidas tehisintellekti toel ettevõtte kvaliteedikontroll või müügi protsess uuele tasemele viia.

Tehisintellekti teemat avas praktiline sissejuhatus, millele järgnes kiirkohtingu formaadis ettevõtteid, valdkonna mentoreid ja lahenduste pakkujaid ühendav töötoa osa.
Kohal olid AI valdkonna tippmentorid, valdkonnast huvitatud ettevõtted ja AI lahenduste pakkujad.

Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale. Loe lähemalt arenguprogrammi alguse kohta siit!

Ideepäevast täpsemalt

Järgnev info käib detsembris 2022 toimunud ideepäeva kohta:

Ideepäev keskendus kahele konkreetsele protsessile: müügiprotsess ning kvaliteedi kontrollimise protsess ning annab konkreetseid juhiseid, kuidas nendes protsessides tehisintellekti rakendada ja milliseid tegevusi eelnevalt teha.

Müügiprotsessi puhul selgus:

 • Millised on müügiprotsessis tekkivad andmed
 • Kuidas koguda andmeid struktureeritult, et neist midagi kasu ka oleks
 • Kuidas neid hetkel kogutakse
 • Kuidas kasutada müügiosakonna andmeid ära, et kasvatada müüki ja hoida kliente.

Kvaliteedi kontrollimise protsessi arendamisel selgus:

 • Kuidas andmeid koguda?
 • Millises osas tehisintellekt aitab kvaliteeti kontrollida ja kus on selle piirid kvaliteedikontrollis?
 • Tüüpilise kvaliteedikontrolli projekti etapid
 • Andmete kogumise väljakutse (masinaehitus)

Nii müügiprotsessi kui ka kvaliteedi kontrollimise protsessi arenduse kohta toodi konkreetseid näiteid Eesti tööstusettevõtetes rakendatud praktikate kohta.

Ideepäeva teine pool toetas konkreetselt osalevate tööstusettevõtete müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsessi arendamist, pakkudes teadmisi ja tuge. Selleks organiseeritakse kiirkohtumisi mentorite ja IT-ettevõtete, idufirmade ja ülikoolidega, kelle teadmised ning teenused toetavad tehisintellekti rakendamist neis protsessides.

Pärast ideepäeva oli tööstusettevõtetel võimalus saada ka mentortuge (kuni 3 tundi tasuta), et koostada esimene ideekavand tehisintellekti rakendamiseks oma ettevõtte protsessides.

IDEEPÄEVA AJAKAVA (detsember 2022):
10:30-11:00 Kogunemine, hommikukohv
11:00-12:00 Kuidas rakendada AI-d müügiprotsessides (Aleksandr Miina, Lean Digital; Juhan-Madis Pukk, Flowit)
12:00-13:00 Kuidas rakendada AI-d kvaliteedikontrollis (Marko Saviauk, Leanest)
13:00-13:45 Lõuna
13:45-15:00 Ettevõtete kiirkohtumised (kuni 5 ettevõtte kohta)
15:30-16:00 Arutelu ja suupisted

AI arenguprogrammi ajakava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Arendusmaraton I

Rahastatud pilootprojektide valik

Pilootprojektide I rahastu

Pilootprojektide I rahastu tulemused

Startup inkubaatori AI kiirendi

Arendusmaraton II

Rahastatud pilootprojektide valik II

Pilootprojektide II rahastu

AI töötuba

Pilootprojektide II rahastu tulemused

Pilootprojektide tulemuste levitamine

Meeskond ja mentorid

Martin Goroško

Programmi juht, ekspertpaneeli liige, arendusmaratoni valideerimise juht, mentor

Anu Puusaag

AI arenguprogrammi korraldaja

Kadri Tammai

Startup Inkubaatori AI kiirendi juht, ekspertpaneeli liige, mentor

Marleen Rootamm

Startup Inkubaatori AI kiirendi projektijuht

Brait Pilvik

Turunduse projektijuht

Maarit Jalakas

AI arenguprogrammi tehniline projektijuht

Helen Tammo

AI töötoa tehniline projektijuht

Kristi Jõeäär

Turundus ja kommunikatsioon

Pirko Konsa

Mentor

Aleksander Gansen

Mentor

Tähve Lõpp

Mentor

Marko Saviauk

Mentor

Otto Mättas

Mentor

Martin Goroško

Mentor

Kaarel Moppel

Mentor

Tiit Sepp

Mentor

Aleksandr Miina

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Lauri Antalainen

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Roger Allas

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Yrjö Ojasaar

Ekspertpaneeli liige

Anna-Greta Tsahkna

Ekspertpaneeli liige

Ott Velsberg

Ekspertpaneeli liige

Andrus Aaslaid

Ekspertpaneeli liige

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Anu Puusaag
anu.puusaag@tehnopol.ee