Kandideeri!
Kirjelda lühidalt, mida soovid andmete automaatse töötlusega saavutada või milline on sinu ettevõtte andmealane väljakutse.
Mul on lahendajate tiim olemas
Hidden
Hidden
Hidden
Täpsusta siin milliseid lisakompetentse vajad tiimile
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Lahendajate oskused ja kompetentsid
Soovin kandideerida arendusmaratoni järgselt ka AI lahenduste kiirendiprogrammi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mis on AI arenguprogramm?

Globaliseeruvas maailmas jäävad ellu need ettevõtted, kes suudavad tehnoloogia arenguga kiiresti kaasa minna. Võidavad need, kes on suutnud kiirelt automatiseerida võimalikult suure osa oma tootmisest ja digitaliseerida suurema osa protsessidest. Täna on uueks märksõnaks tehisintellekti kasutusele võtmine, olgu see siis tootmises või teenuse pakkumises.

Tehnopoli AI arenguprogrammi eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti (AI) lahendusi, tõstes sellega nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus.

Selleks käivitame AI arenguprogrammi, mis koosneb kahest arendusmaratonist, AI põhiste pilootprojektide rahastamisest, AI kiirendist ning kogemuslugude jagamisest.

AI arenguprogramm teeb sisulist koostööd tehisintellekti ja robootikakeskusega AIRE. Kahte sõltumatut organisatsiooni ühendab eesmärk, tõsta Eesti tööstusettevõtete ja majanduse konkurentsivõimet, toetades tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõttu.

AI arenguprogramm on loodud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga KRATT-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Eestis.

Programm on suunatud:

 • TAIE fookusvaldkondadele ehk andmemahukatele haridus-, rohe-, tervis- ja tööstusettevõtted. Ettevõtted, kes oma toote või teenuse pakkumisel puutuvad kokku suurte andmemahtudega, mida tehisintellekt võiks analüüsida. Kaasame programmi kuni ettevõtet, et uusi lahendusi luua ning rahastame neist kuni 75 000 euroga vähemalt 7 projekti.
 • Idu- ja hargettevõtetele ja ülikoolide arendusmeeskondadele, kes on huvitatud AI lahenduste loomisest tööstusettevõtete ja andmemahukate ettevõtete vajaduste põhjal. Arendusmaratonile kaasame kuni 20 erinevat meeskonda väljakutseid lahendama, kes saavad samuti osa rahastatud pilootprojektidest. Lisaks vähemalt 10 nutikat lahendust saavad võimaluse oma toote arendamiseks AI põhises kiirendis.

 

Arendusmaraton

Tehisintellekti arendusmaratoni eesmärk on toetada Sinu ettevõtte ambitsiooni võtta kasutusele AI lahendus. Selleks korraldame kaks arendusmaratoni – ühe 2022. aasta talvel Tallinnas ja teise sama aasta sügisel Tartus.

Arendusmaratoniga viime kokku ühelt poolt tehisintellekti väljakutseid ja vajadust omavad ettevõtted ning teisalt lahenduste pakkujad. Korraldame neile 2-päevase töötoa ühise pilootprojekti loomiseks sh tehnilise lahenduse loomiseks, uue lahenduse äriliseks valideerimiseks ja tervikliku projektiplaani koostamiseks. Arendusmaratoni käigus toetavad osalejaid valdkonna mentorid ja koolitajad.

Arendusmaraton on osalejatele tasuta.

Kandideerida võib suvisele arendusmaratonile, mis toimub 16. ja 24. augustil Tartus! 

Arendusmaratonile on oodatud väljakutsete pakkujatena ettevõtted, kelle protsesse (nt tootmises, kliendihalduses, tootearenduses või mujal) on võimalik tehisintellekti lahendusega tõhusamaks ja kestlikumaks muuta. Suvisele arendusmaratonile Tartus on oodatud andmemahukad haridus-, rohe-, tervis- ja tööstusettevõtted.

Arendusmaratonile on oodatud lahenduste pakkujatena nii tärkavad kui tegutsevad ettevõtted, teadlased, spetsialistid, tudengid – kõik, kes suudavad ja soovivad end tehisintellekti loomisel ja rakendamises proovile panna.

NB! Talvine arendusmaraton toimus 18.-19. veebruaril. Saad selle kohta lähemalt lugeda siit ja siit!

 

Mis täpsemalt toimub?

Kahepäevane arendusmaraton toimub 16. ja 24. augustil Tartus. Osaleda saab nii füüsiliselt kui ka veebivahendusel.

Ürituse peamine fookus on meeskonnatööl tehisintellekti lahenduse loomiseks.
Üritus lõpeb 24. augusti pärastlõunal ekspertpaneeliga.

Tehisintellekti arendusmaratonil osalemine on eelduseks pilootprojekti rakendamiseks ja 25 000 – 75 000 euro suuruse rahastuse saamiseks. Selle üle otsustatakse arendusmaratoni lõpus toimuval ekspertpaneelil.

Ekspertpaneel annab kõikidele osalenud arendusmeeskondadele tagasisidet ning juhiseid, kuidas pilootprojekte parendada. Lisaks valib ekspertpaneel arendusmaratoni lõpus projektid, mis saavad rahastuse pilootprojekti elluviimiseks

Ekspertpaneeli kuuluvad haridus-, rohe-, tervise valdkonna ja tööstuse, lisaks erialaliitude, ülikoolide ja teadusparkide esindajad.

 

Pilootprojektide rahastu

Tehisintellektipõhised ehk andmemahukad varajases faasis ideed vajavad turule jõudmiseks kapitali. Ilma selleta jäävad ideed laboritesse või arendustiimide hobideks.

Rahastuse ja mentorite toe saavad need pilootprojektid, mis on läbinud arendusmaratoni ning on välja valitud ekspertpaneeli poolt. See on samm, mis aitab tehisintellekti lahendusel saada turuküpseks ja kaasata täiendavat erakapitali!

Pilootprojektide rahastusvooru pääsevad:

 • Tehnopoli AI arendusmaratonil osalenud meeskonnad, kelle piloodi projektiplaani ja tegevuskava on ekspertpaneel hinnanud rahalise toetuse vääriliseks;
 • Tehniliselt ja äriliselt valideeritud pilootprojektid, mis on teostatavad ja suudavad tõestada investeeringu tasuvust;
 • Meeskonnad, kes on valmis projekti käivitama (on olemas ligipääs nii andmetele kui ka valmidus ajaliselt panustada);
 • Meeskonnad, kes on valmis pilootprojekti käsitlema ettevõtte teadusarendustegevusena ning kel on valmidus avaldada piloodi metoodilist kirjeldust avalikkusele;
 • Meeskonnad, kes on valmis kandma omafinantseeringut vähemalt 30% ulatuses.

Pilootprojektide rahastust täpsemalt

Tehnopoli AI arenguprogramm toetab 6-8 pilootprojekti käivitamist ja arendustegevusi. Projektide valiku teeb arendusmaratoni ekspertpaneel.

Investeeringu suurus sõltub meeskonna poolt väljapakutud plaanist ja kapitalivajadusest ning jääb vahemikku 40 000 – 60 000 eurot. Otsuse rahastuse mahu kohta teeb samuti ekspertpaneel. Abikõlbulikud on tööjõukulud, välise eksperdi kaasamise kulu, sisseostetavad arendustegevused, tehnilised riist- ja tarkvara vahendid.

Pilootprojekti rahastuse saanud ettevõtte või meeskonda esindava juriidilise isikuga sõlmitakse leping, millega reguleeritakse rahastuse saanud projekti elluviimist, intellektuaalse omandi kasutamist ja kommertsialiseerimist ning finantsvahendite aruandluse kohustust. Tehnopol toetab pilootprojekte nende eesmärkide saavutamisel nii mentorluse kui ka Startup Inkubaatori AI kiirendiga (esimest pilootprojektide rahastut).

Pilootprojektide elluviimiseks on aega 6 kuud. Perioodi lõpus esitletakse projekti tulemusi nii ekspertpaneelile kui ka kokkulepitud mahus avalikkusele läbi Tehnopoli kanalite.

AI kiirendi

2022. aasta märtsi lõpus alustas Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi. Osalevate ettevõtete kohta saab lugeda siit!

 

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab tuua turule uusi ja tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele.
Ootame AI tehnoloogiakiirendisse iduettevõtteid, nii olemasolevate hargettevõtete (spin-off) tiime kui ka teadlaste ja tudengite meeskondi, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

Startup Inkubaatori AI kiirendiprogramm aitab 

 • Kogenud mentorite käe all ja koolitusprogrammi abil kasvada tugevaks AI tehnoloogiaettevõtteks;
 • Viia kokku tehisintellekti valdkonna ökosüsteemi osalised ja eksperdid;
 • Jõuda kiiremini ja vähesemate katsetustega toimiva tehisintellekti põhise idee piloteerimiseni;
 • Jõuda kontaktideni, kes aitavad kaasata lisakapitali.

AI kiirendist täpsemalt

AI kiirendisse pääsemiseks

 • Meeskonnal on vajalikud kompetentsid ja ta suudab arendada väljapakutud idee kiirendiprogrammi jooksul piloteerimisvalmis;
 • Äriidee ei lahenda vaid ühe kindla ettevõtte vajadusi ja seda on võimalik eskaleerida ka välisturgudele;
 • Meeskond on valmis panustama piisavalt aega, et kiirendiprogrammi lõpuks jõuda minimaalse piloteerimisvalmiduseni;
 • Kasuks tuleb kokkulepe vähemalt ühe potentsiaalse kliendi või partneriga idee piloteerimiseks.

AI kiirendis läbitavad arendustsüklid

 • Kliendi probleemi defineerimine ja väärtuspakkumise disain;
 • Ärimudel ja tugeva meeskonna ehitamine;
 • AI tehnoloogiatel põhinev tootearendus ja prototüüpide loomine;
 • Intellektuaalne omand – selle kaitsmine ja kokkulepped teiste osapooltega;
 • Investorvalmiduse saavutamine ja rahastusvõimaluste leidmine;
 • Kliendijuhtumite valideerimine, piloteerimine ja turule sisenemise strateegia.

Arendustsüklite läbimisele aitavad kaasa nii spetsiaalne AI fookusega koolitussari kui ka valdkonna tipptegijatest mentorid ning eksperdid, kes meeskondadega iganädalaselt töötavad. Kiirendiprogrammis osalevad meeskonnad saavad kasutada füüsilist koostöökeskust Tehnopol Startup Inkubaatoris.

AI kiirendi toimub pärast arendusmaratoni ja pakub sellest osavõtnud meeskondadele kohest tuge tugevaks AI tehnoloogiaid arendavaks iduettevõtteks kasvamisel. Samas ei ole arendusmaratonil osalemine AI kiirendisse pääsemise eelduseks. Küll aga tagavad arendusmaratoni võitjameeskonnad endale otsetee kiirendisse.

AI arenguprogrammi ajakava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Arendusmaraton I

Rahastatud pilootprojektide valik

Pilootprojektide I rahastu

Pilootprojektide I rahastu tulemused

Startup inkubaatori AI kiirendi

Arendusmaraton II

Rahastatud pilootprojektide valik II

Pilootprojektide II rahastu

Pilootprojektide II rahastu tulemused

Pilootprojektide tulemuste levitamine

Meeskond ja mentorid

Martin Goroško

Programmi juht, ekspertpaneeli liige, arendusmaratoni valideerimise juht, mentor

Anu Puusaag

AI arenguprogrammi korraldaja

Kadri Tammai

Startup Inkubaatori AI kiirendi juht, ekspertpaneeli liige, mentor

Heleri Holm

Startup Inkubaatori AI kiirendi projektijuht

Kert Kaljula

Pilootprojektide finantsjärelvalve

Brait Pilvik

Turunduse projektijuht

Maarit Jalakas

AI arenguprogrammi mentorvõrgustiku juht

Lisbeth Roos

AI arenguprogrammi tehniline projektijuht

Kristi Jõeäär

Turundus ja kommunikatsioon

Helen Kokk

Esitlustehnikate koolitaja

Pirko Konsa

Mentor

Aleksander Gansen

Mentor

Tauri Tuubel

Mentor

Tähve Lõpp

Mentor

Ivo Remmelg

Mentor

Otto Mättas

Mentor

Martin Goroško

Mentor

Aleksandr Miina

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Lauri Antalainen

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Roger Allas

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Meelis Bergmann

Ekspertpaneeli liige

Juhan Madis Pukk

Ekspertpaneeli liige

Triin Ploompuu

Ekspertpaneeli liige

Siim Sikkut

Ekspertpaneeli liige

Jürgo Preden

Ekspertpaneeli liige

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Anu Puusaag
anu.puusaag@tehnopol.ee